J INHERIT METAB DIS - Journal of inherited metabolic disease

Bibliografische Daten

ISSNs0141-8955
Elektronische ISSN 1573-2665

Publikationen

Maier, E. M., Mütze, U., Janzen, N., Steuerwald, U., Nennstiel, U., Odenwald, B., Schuhmann, E., Lotz-Havla, A. S., Weiss, K. J., Hammersen, J., Weigel, C., Thimm, E., Grünert, S. C., Hennermann, J. B., Freisinger, P., Krämer, J., Das, A. M., Illsinger, S., Gramer, G., Fang-Hoffmann, J., Garbade, S. F., Okun, J. G., Hoffmann, G. F., Kölker, S. & Röschinger, W., 11.2023, in: J INHERIT METAB DIS. 46, 6, S. 1043-1062 20 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mütze, U., Henze, L., Schröter, J., Gleich, F., Lindner, M., Grünert, S. C., Spiekerkoetter, U., Santer, R., Thimm, E., Ensenauer, R., Weigel, J., Beblo, S., Arélin, M., Hennermann, J. B., Marquardt, I., Freisinger, P., Krämer, J., Dieckmann, A., Weinhold, N., Schiergens, K. A., Maier, E. M., Hoffmann, G. F., Garbade, S. F. & Kölker, S., 11.2023, in: J INHERIT METAB DIS. 46, 6, S. 1063-1077 15 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Guffon, N., Konstantopoulou, V., Hennermann, J. B., Muschol, N., Bruno, I., Tummolo, A., Ceravolo, F., Zardi, G., Ballabeni, A. & Lund, A., 07.2023, in: J INHERIT METAB DIS. 46, 4, S. 705-719 15 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mütze, U., Gleich, F., Barić, I., Baumgartner, M., Burlina, A., Chapman, K. A., Chien, Y-H., Cortès-Saladelafont, E., De Laet, C., Dobbelaere, D., Eysken, F., Gautschi, M., Santer, R., Häberle, J., Joaquín, C., Karall, D., Lindner, M., Lund, A. M., Mühlhausen, C., Murphy, E., Roland, D., Ruiz Gomez, A., Skouma, A., Grünert, S. C., Wagenmakers, M., Garbade, S. F., Kölker, S. & Boy, N., 03.2023, in: J INHERIT METAB DIS. 46, 2, S. 220-231 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mütze, U., Garbade, S. F., Gleich, F., Lindner, M., Freisinger, P., Hennermann, J. B., Thimm, E., Gramer, G., Posset, R., Krämer, J., Grünert, S. C., Hoffmann, G. F. & Kölker, S., 01.2023, in: J INHERIT METAB DIS. 46, 1, S. 15-27 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Grohmann-Held, K., Burgard, P., Baerwald, C. G. O., Beblo, S., Vom Dahl, S., Das, A., Dokoupil, K., Fleissner, S., Freisinger, P., Heddrich-Ellerbrok, M., Jung, A., Korpel, V., Krämer, J., Lier, D., Maier, E. M., Meyer, U., Mühlhausen, C., Newger, M., Och, U., Plöckinger, U., Rosenbaum-Fabian, S., Rutsch, F., Santer, R., Schick, P., Schwarz, M., Spiekerkötter, U., Strittmatter, U., Thiele, A. G., Ziagaki, A., Mütze, U., Gleich, F., Garbade, S. F. & Kölker, S., 11.2022, in: J INHERIT METAB DIS. 45, 6, S. 1070-1081 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Gundorova, P., Danecka, M. K., Woidy, M. & Gersting, S. W., 16.08.2022, in: J INHERIT METAB DIS. 45, S1, S. 473 SSIEM22-2133.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungKonferenz-Abstract in FachzeitschriftForschungBegutachtung

Kluck, R., Müller, S., Jagodzinski, C., Hohenfellner, K., Büscher, A., Kemper, M. J., Oh, J., Billing, H., Thumfart, J., Weber, L. T., Acham-Roschitz, B., Arbeiter, K., Tönshoff, B., Hagenberg, M., Kanzelmeyer, N., Pavičić, L., Haffner, D. & Zivicnjak, M., 03.2022, in: J INHERIT METAB DIS. 45, 2, S. 192-202 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Brennenstuhl, H., Nashawi, M., Schröter, J., Baronio, F., Beedgen, L., Gleich, F., Jeltsch, K., von Landenberg, C., Martini, S., Simon, A., Thiel, C., Tsiakas, K., Opladen, T., Kölker, S., Hoffmann, G. F., Haas, D. & Unified Registry for Inherited Metabolic Disorders (U-IMD) Consortium and the European Registry for Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN), 09.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 5, S. 1272-1287 16 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Hüllen, A., Falkenstein, K., Weigel, C., Huidekoper, H., Naumann-Bartsch, N., Spenger, J., Feichtinger, R. G., Schaefers, J., Frenz, S., Kotlarz, D., Momen, T., Khoshnevisan, R., Riedhammer, K. M., Santer, R., Herget, T., Rennings, A., Lefeber, D. J., Mayr, J. A., Thiel, C. & Wortmann, S. B., 08.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 6, S. 1441-1452 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (86)