Ann-Kristin Afflerbach

Verbindungen anzeigen

Publikationen

  1. 2023
  2. Mouse models of pediatric high-grade gliomas with MYCN amplification reveal intratumoral heterogeneity and lineage signatures

    Schoof, M., Godbole, S., Albert, T. K., Dottermusch, M., Walter, C., Ballast, A., Qin, N., Olivera, M. B., Göbel, C., Neyazi, S., Holdhof, D., Kresbach, C., Peter, L-S., Epplen, G. D., Thaden, V., Spohn, M., Blattner-Johnson, M., Modemann, F., Mynarek, M., Rutkowski, S., Sill, M., Varghese, J., Afflerbach, A-K., Eckhardt, A., Münter, D., Verma, A., Struve, N., Jones, D. T. W., Remke, M., Neumann, J. E., Kerl, K. & Schüller, U., 24.11.2023, in: NAT COMMUN. 14, 1, S. 7717

    Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung