FRONT IMMUNOL - Frontiers in Immunology

Bibliografische Daten

ISSNs1664-3224
Elektronische ISSN 1664-3224

Publikationen

Stumme, F., Steffens, N., Steglich, B., Mathies, F., Nawrocki, M., Sabihi, M., Soukou-Wargalla, S., Göke, E., Kempski, J., Fründt, T., Weidemann, S., Schramm, C., Gagliani, N., Huber, S. & Bedke, T., 06.03.2024, in: FRONT IMMUNOL. 15, S. 1307297

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Woelk, L-M., Kovacevic, D., Husseini, H., Förster, F., Gerlach, F., Möckl, F., Altfeld, M., Guse, A. H., Diercks, B-P. & Werner, R., 11.01.2024, in: FRONT IMMUNOL. 14, S. 1299435

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Jaeckstein, M. Y., Schulze, I., Zajac, M. W., Heine, M., Mann, O., Pfeifer, A. & Heeren, J., 09.01.2024, in: FRONT IMMUNOL. 14, S. 1308456

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

The, S-M. M. L., Schreurs, R. R. C. E., Drewniak, A., Bakx, R., de Meij, T. G. J., Budding, A. E., Poort, L., Cense, H. A., Heij, H. A., van Heurn, L. W. E., Gorter, R. R. & Bunders, M. J., 04.01.2024, in: FRONT IMMUNOL. 14, S. 1258363

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Pick, J., Sander, S., Etzold, S., Rosche, A., Tidow, H., Guse, A. H. & Fliegert, R., 2024, in: FRONT IMMUNOL. 15, S. 1294357

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Menzel, S., Duan, Y., Hambach, J., Albrecht, B., Wendt-Cousin, D., Winzer, R., Tolosa, E., Rissiek, A., Guse, A. H., Haag, F., Magnus, T., Koch-Nolte, F. & Rissiek, B., 2024, in: FRONT IMMUNOL. 15, S. 1328306

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Winzer, R., Nguyen, D. H., Schoppmeier, F., Cortesi, F., Gagliani, N. & Tolosa, E., 2024, in: FRONT IMMUNOL. 15, S. 1362996

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungKurzpublikationForschungBegutachtung

Brock, V. J., Lory, N. C., Möckl, F., Birus, M., Stähler, T., Woelk, L-M., Jaeckstein, M., Heeren, J., Koch-Nolte, F., Rissiek, B., Mittrücker, H-W., Guse, A. H., Werner, R. & Diercks, B-P., 2024, in: FRONT IMMUNOL. 15, S. 1258119

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Er-Lukowiak, M., Hänzelmann, S., Rothe, M., Moamenpour, D. T., Hausmann, F., Khatri, R., Hansen, C., Boldt, J., Bärreiter, V. A., Honecker, B., Bea, A., Groneberg, M., Fehling, H., Marggraff, C., Cadar, D., Bonn, S., Sellau, J. & Lotter, H., 12.2023, in: FRONT IMMUNOL. 14, S. 1279245

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Hiefner, J., Rische, J., Bunders, M. J. & Worthmann, A., 20.09.2023, in: FRONT IMMUNOL. 14, S. 1250762

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (222)