PSYCHIAT RES - Psychiatry Research

Bibliografische Daten

ISSNs0165-1781
Elektronische ISSN 1872-7123

Publikationen

Lambert, M., König, H., Karow, A., König, H-H., Rohenkohl, A., Luedecke, D., Schröter, R., Finter, C., Tlach, L., Schindler, A., Peter, H., Scherer, M., Mews, C., Härter, M., Bindt, C., Löwe, B., Briken, P., Peper, H., Schweiger, M., Mösko, M., Bock, T., Deister, A., Correll, C. U., Ozga, A-K., Pepić, A., Zapf, A., Gallinat, J., Peth, J., Konnopka, A. & Schulz, H., 09.2024, in: PSYCHIAT RES. 339, S. 116007

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Wang, Y., Li, L., Huang, L., Ma, J., Zheng, L., Fritzsche, K., Leonhart, R., Toussaint, A-K., Schaefert, R. & Zhang, L., 01.2024, in: PSYCHIAT RES. 331, 1, 4 S., 115660.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungKurzpublikationForschungBegutachtung

Lotzin, A., Morozova-Larina, O., Paschenko, S., Paetow, A., Schratz, L., Keller, V. & Krupelnytska, L., 12.2023, in: PSYCHIAT RES. 330, 115561.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Kenntemich, L., von Hülsen, L., Schäfer, I., Böttche, M. & Lotzin, A., 05.2023, in: PSYCHIAT RES. 323, S. 115150

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Ruiz-Delgado, I., Moreno-Küstner, B., García-Medina, M., Barrigón, M. L., Gonzalez-Higueras, F., López-Carrilero, R., Barrios-Mellado, I., Barajas, A., Pousa, E., Lorente-Rovira, E., Grasa, E., Cid, J., Barrau-Sastre, P., Moritz, S., Ochoa, S. & Spanish Metacognition Study Group, 12.2022, in: PSYCHIAT RES. 318, 114941.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Hajek, A., Neumann-Böhme, S., Sabat, I., Torbica, A., Schreyögg, J., Barros, P. P., Stargardt, T. & König, H-H., 11.2022, in: PSYCHIAT RES. 317, S. 114902 114902.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Baumeister, A., Göritz, A. S., Benoy, C., Jelinek, L. & Moritz, S., 11.2022, in: PSYCHIAT RES. 317, S. 114822 114822.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Moritz, S., Göritz, A. S., Franz, C., Sibilis, A., Voßberger, H., Balzan, R. & Scheunemann, J., 11.2022, in: PSYCHIAT RES. 317, 114862.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Miano, A., Schulze, K., Moritz, S., Wingenfeld, K. & Roepke, S., 08.2022, in: PSYCHIAT RES. 314, 114547.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Hajek, A., Heinrich, F., van Rüth, V., Kretzler, B., Langenwalder, F., Püschel, K., Bertram, F. & König, H-H., 02.2022, in: PSYCHIAT RES. 308, 114350.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungAndere (Vorworte u.ä.)Forschung

Alle anzeigen (125)