PEDIATR NEPHROL - Pediatric nephrology (Berlin, Germany)

Bibliografische Daten

ISSNs0931-041X
Elektronische ISSN 1432-198X

Publikationen

Böckenhauer, J., Schild, R., Kemper, M. J., Henne, T., Stein, M. V., Oh, J. & Loos, S., 06.2024, in: PEDIATR NEPHROL. 39, 6, S. 1901-1907 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Müller, S., Kluck, R., Jagodzinski, C., Brügelmann, M., Hohenfellner, K., Büscher, A., Kemper, M. J., Fröde, K., Oh, J., Billing, H., Thumfart, J., Weber, L. T., Acham-Roschitz, B., Arbeiter, K., Tönshoff, B., Hagenberg, M., Pavičić, L., Haffner, D. & Zivicnjak, M., 12.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 12, S. 3989-3999 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Koehler, S. & Huber, T. B., 12.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 12, S. 3875-3887 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Teixeira, A., Topaloglu, R., Cochat, P., Coppo, R., Levtchenko, E., Haffner, D., Mahan, J. D. & Oh, J., 10.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 10, S. 3201-3205 5 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungEditorialForschung

Kanzelmeyer, N. K., Weigel, F., Boeckenhauer, J., Haffner, D., Oh, J. & Schild, R., 08.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 8, S. 2801-2808 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Patry, C., Sauer, L. D., Sander, A., Krupka, K., Fichtner, A., Brezinski, J., Geissbühler, Y., Aubrun, E., Grinienko, A., Strologo, L. D., Haffner, D., Oh, J., Grenda, R., Pape, L., Topaloğlu, R., Weber, L. T., Bouts, A., Kim, J. J., Prytula, A., König, J., Shenoy, M., Höcker, B. & Tönshoff, B., 05.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 5, S. 1621-1632 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Birtel, J., Diederen, R. M., Herrmann, P., Kaspar, S., Beck, B. B., Garrelfs, S. F., Hoppe, B. & Charbel Issa, P., 05.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 5, S. 1485-1490 6 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Sugianto, R. I., Ostendorf, K., Bauer, E., von der Born, J., Oh, J., Kemper, M. J., Buescher, R., Schmidt, B. M. W., Memaran, N. & Melk, A., 04.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 4, S. 1319-1327 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Galvez, C., Krall, P., Rojas, A., Oh, J. & Cano, F., 04.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 4, S. 1195-1203 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Sever, L., Pehlivan, G., Canpolat, N., Saygılı, S., Ağbaş, A., Demirgan, E., Oh, J., Levtchenko, E., Ivanov, D. D. & Shroff, R., 02.2023, in: PEDIATR NEPHROL. 38, 2, S. 315-325 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Alle anzeigen (73)