OTOL NEUROTOL - OTOLOGY & NEUROTOLOGY

Bibliografische Daten

ISSNs1531-7129

Publikationen

Häußler, S. M., Peichl, J. F., Bauknecht, C., Spierling, K., Olze, H., Betz, C. S. & Stölzel, K., 01.03.2024, in: OTOL NEUROTOL. 45, 3, S. e241-e247 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Petersen, H., Gliese, A., Stober, Y., Maier, S., Hansen, N-O., Kruber, S., Eggert, D., Tóth, M., Gosau, T., Schlüter, H., Püschel, K., Schumacher, U., Miller, R. J. D., Münscher, A. & Dalchow, C., 04.2018, in: OTOL NEUROTOL. 39, 4, S. e224-e230

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (2)